Lowrider.pl
http://www.lowrider.pl/forum/

### Dotacje na utrzymanie LOWRIDER.PL ###
http://www.lowrider.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=5832
Strona 1 z 1

Autor:  Walker [ Pt lip 31, 2009 11:10 am ]
Tytuł:  ### Dotacje na utrzymanie LOWRIDER.PL ###

Witam wszystkich,
Ze względu na coroczne opłaty jakie ponoszę w zwią…zku z obsługą… serwera i domeny, wprowadziłem możliwość dotowania serwisu przez użytkowników posiadają…cych konta w PAYPALu. Wystarczy klikną…ć w poniższy przycisk i można wesprzeć LPL dowolną… kwotą….

Informuję również, o powstaniu nowego działu na forum - Ogłoszenia - firmy, w którym mogą… reklamować swoje usługi firmy/osoby prywatne. Koszt roczny bez limitu ogłoszeń od danego użytkownika wynosi 50zł. Ogłoszenia niekomercyjne można zamieszczać oczywiście nadal bezpłatnie w dziale Ogłoszenia.
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHTwYJKoZIhvcNAQcEoIIHQDCCBzwCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBuqVf3OSaizg9V1QE3LU+dOORjWW4tZaU3b530vK+KDVQM4W3wtEFBbcVMUwn9QRCV9payR9PbMNewV3HjfPn3Pk+THJyAtQQD045iPPyR6YwHFSjMQpinY7wVb7oza5gXpnerpdfYkZ26+nEeH+1+2RtINhbglfnZbE1wV7gaujELMAkGBSsOAwIaBQAwgcwGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIl1xRsFSZ9ICAgaiJg7Pr6YfuslCtZRtGeoxnOD98Zj/eDzxqukHpJSB1EDcvz3qYL7/DoUumucpK3qgrTGMUdZQbMxfBIq0Ati6CKmA9h+J6fyDV0wvpA3TkE1CuAaZnMj94UpboDxBe7lKmssGXJmTDPgNO7AQYWa7vF9cfUIV6yOB/2T01hgNe3rvonR878ndVeTR/X2U53U5dIP+k+nX02gU+HreFaQh6jtvBiFhUnXugggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0wOTA3MzEwODU5MzNaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBRLwO81Kh/uqbhasTtKEe5Q7wVK3jANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgK7O3R+p4jCrE9DpHGx0co5CF+2XBWJ7JTjASfXraj+ov/Jhwr7l4h5VlLzoTIsGQbH3+ztS2nptlNIjMgPOioR98FRxrNCWBF6YzpZtDle6ONzEoP1deMqnvmdYO37XYGnifmiq/h/GVmr5PrvhHzu+k4Ss8E1ZZ4iiwYPA+8pk-----END PKCS7-----
">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/pl_PL/PL/i/btn/btn_donate_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/